Emléket állítottak 2007-ben

a tordai csatában 1944 szeptemberében és októberében elesett és Tordatúr határában eltemetett

52 magyar honvéd emlékére:

 

Tordatúr

község lakossága

 

Nagy Károly

unitárius gondnok

 

Tordai Honvéd Hagyományőrző Bizottság

 

 

 

2007. október 13-án került sor Tordatúrban a helybeli unitárius templomkertben a Tordatúr határában elesett és eltemetett 52 honvéd emlékére állított kopjafás emlékoszlop felavatására.

 

 

A kezdeményező Tordai Honvéd Hagyományőrző Bizottság (THHB) elnöke, v. Pataky József elmondása szerint 2002 novemberében, amikor helybeliek segítségével elkezdték a térségben elesett honvédek sírjainak felkutatását, és meglátták a római katolikus és ortodox közös temetőben elhelyezett meggyalázott emléktáblát, az unitárius gyülekezettel elhatározták, hogy a templomkertben hoznak létre kegyhelyet. Nagy Károly unitárius gondnok pedig saját költségén faragtatott Székelyföldön kopjafát a hősi halált halt honvédek nevét tartalmazó márványtáblák fölé.

 

 

 

v. Pataky József:

 

Hölgyeim és uraim, tisztelt jelenlevők! Nemzetes Rendtársaim!

A Tordai Honvéd Hagyományőrző Bizottság (továbbiakban THHB) nevében szeretettel és tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Ma nem ünnepelni jöttünk ide, hanem kegyelettel adósságot törleszteni azokkal szemben, akik a magyar történelem vérzivatarában betartották katonai esküjüket, és a hon érdekében a legtöbbet – életüket adták. Helyt álltak becsülettel a hazáért mindhalálig!

Jelenlétünk célja: kopjafás emlékoszlop avatása.

Hangsúlyoznom kell: ez nem az eddig megszokott avatás. Egészen más, eltérő a szokásostól. Tudni kell, hogy a Tordatúr határában eltemetett 52 hősi halált halt honvéd emlékét egy a kommunisták által emelt obeliszk jelzi a község észak-nyugati részében található római katolikus és ortodox közös temetőben, ahol szovjet, román és magyar katonák nyugszanak békésen. Az obeliszken orosz, román és magyar nyelven jelzik, hogy mely nemzet fiai alusszák örök álmukat.

Eddig minden a megszokott rendjén volna. Csakhogy, a THHB akkor figyelt fel a »sírgyalázásra«, amikor a helyszínen tapasztalta, hogy a magyar feliratot lelkiismeretlen, rosszindulatú egyének fáradt olajjal bemázolták, olvashatatlanná téve azt! Mit tehettünk? Lemostuk, megtisztítottuk. Hiába, a sírgyalázás tovább folytatódot. Ezért kellett a THHB-nek lépnie, hogy olyan helyen állítsunk emléket, ahol biztonságban van, ahol mécsest gyújthatunk, ahol az emlékezés virágait el tudjuk helyezni.

Kértük, javasoltuk, állítsunk emléket a község központjában. Meghallgatásra találtunk Tordatúrban. A megértő, áldozatkész, múltjukat tisztelő emberek segítettek.

A THHB köszönetét fejezi ki a történelmi magyar egyházak lelkészeinek, híveinek az önzetlen összefogásért, áldozatkészségükért. Amit tettek, az összefogásnak, az egyetértésnek köszönhető, melyre manapság oly nagy szükség van. Köszönjük a Tordatúri Unitárius Egyházközség híveinek, Nagy Károly gondnoknak, aki a kopjafát saját költségén készítette, Bodor Piroska lelkésznőnek, hogy helyet adtak az emlékoszlopnak. Köszönetet mondunk a segítőink között a COMMUNITAS alapítványnak és egy Erdélyből származó Amerikában élő családnak, miért bizony támogatásuk nélkül nem készülhetett volna el ez az emlékmű a hősi halált halt honvédek neveivel. Más lehetőségünk nem volt, hiszen az anyaországi pályázati csapokat már a múlt évben elzárták.

Szembesülve a tényekkel a THHB gondja: Hogyan tovább?! Terveink szerint Tordaszentlászlón 37, Bonchidán 109 hősi halált halt magyar honvédnek kellene kegyhelyet létesíteni a 2008-as évben. Ezek a hősök a magyar állam katonái voltak, nekik kellene e tájakon is méltó temetőket, emlékhelyeket létesíteniük. A Don-kanyarban tették, amit tettek az elesettekért, megfeledkezvén arról, hogy bizony az Aranyos-kanyarban is voltak, áldozatos, vérzivataros hetek, ahol több mint 2.500 magyar katona vesztette életét.

Beszédem nem lenne teljes, ha nem említeném meg a tordatúri kutatásaink előzményeit. Az ismertetés igényével teszem: 2002. november 10-én Molnár Lajos barátommal (aki THHB-tag) eljöttünk ide, Túrba, megkeresve Dimén József unitárius lelkész urat, hogy legyen segítségünkre, teremtsen kapcsolatot a községben még élő szemtanúkkal, akik átélő részesei voltak a túri harcoknak. A lelkész úr készségesen segített. Kora délutántól késő estig jártuk a temetőket. Bekopogtunk idős emberekhez: Nagy Lőrinc, Józan L. Lőrinc, Nagy Géza bácsiékhoz, Józan Nagy Erzsi nénihez, akik szívesen beszéltek a történtekről, segítségünkre voltak feltáró munkánkban. Ismét megköszönöm segítőkészségüket.

Köszönettel tartozunk Kádár István plébános úrnak is Hubai Károly honvéd sírkeresztjénél tartott emlékező szertartásért.

Végezetül Váci Mihály költő »Még nem elég« című verséből csak egyetlen gondolatot idézek:

»És nem elég akarni,

De tenni, tenni kell«

Hát mi tettük, amit tennünk kellett! Itt Tordatúrban is kopjafás emlékoszlopot, emlékhelyet létesítettünk közös összefogással, közös erővel. Hozzátartozóikat táplálja és éltesse az a tudat, hogy szeretteik emléket itt Tordatúrban kegyelettel, mély tisztelettel ápolja a község magyarsága, ha megfogyatkozva is, de törve nem.

Szent itt e hely! Béke poraikra!

Tisztelettel megköszönöm jelenlétüket. Erőt, egészséget kívánok! Isten áldjon és segítsen mindannyiunkat!”

 

 

  

 

          

 

A Tordai Honvéd Hagyományőrző Bizott­ság reméli, hogy az itt eltemetett hon­védek leszármazottai így tudomást szerezhet­nek apjuk, nagyapjuk sírhelyéről. – Ez történt a tordai honvédsírkert 2004-es, valamint a nagyenyedi emlékmű 2007-es kialakításakor, melynek létre­hozásában hathatós szerepe volt a leközölt nevek ismertté válásának.

 

 

Józan Erzsébet szaval

A tordatúri hasadék

 

 

 

E-mail

 

A TORDAI CSATÁBAN 1944 SZEPTEMBERÉBEN ÉS OKTÓBERÉBEN ELESETT ÉS TORDATÚR HATÁRÁBAN ELTEMETETT MAGYAR KATONÁK NÉVSORA

 

A B C D E F G H J K L N O P R S T U V Z

 

Ssz.

Név

Rendfok.

 

 

 

1.

Annus András

honv.

2.

Bajó József

honv.

3.

Bakonczai Károly

c.őrv.

4.

Baksa Béla

honv.

5.

Barcsai József

c.tiz.

6.

Bartha Mátyás

honv.

7.

Berentés Lajos

honv.

8.

Bogdán László

hdp.őrm.

9.

Botos József

honv.

10.

Csapó József

tiz.

11.

Dénes József

honv.

12.

Drucan László

honv.

13.

Érsek Árpád

tiz.

14.

Fási Péter

honv.

15.

Felföldi István

honv.

16.

Gaál Lajos

honv.

17.

Gecse Lajos

honv.

Ssz.

Név

Rendfok.

 

 

 

18.

Horesnyi András

őrv.

19.

Halász Gyula

honv.

20.

Hubai Károly

honv.

21.

Janusits István

honv.

22.

Kelemen István

honv.

23.

Kelemen László

honv.

24.

Kisbenedek Boldizsár

honv.

25.

Kiss János

honv.

26.

Koós Lajos

honv.

27.

Koplányi István

c.tiz.

28.

Kovács Mihály

honv.

29.

Kún Gyula

honv.

30.

Lavrik József

honv.

31.

Leves Gyula

honv.

32.

Nagy Mihály

homv.

33.

Ordasi István

t.szkv.

34.

Orosz Ferenc

honv.

35.

Palásthy László

tőrm.

Ssz.

Név

Rendfok.

 

 

 

36.

Rajki Sándor

honv.

37.

Rajna Vendel

t.c.szkv.

38.

Sovári Mihály

honv.

39.

Szabó Sámuel

honv.

40.

Szatmarecz József

honv.

41.

Szederesi Péter

honv.

42.

Szentpéteri Andor

t.zls.

43.

Szilágyi Bálint

honv.

44.

Sziráki János

honv.

45.

Tóth János

t.honv.

46.

Turai Gyula

c.őrv.

47.

Turbucz Albert

honv.

48.

Turcsányi Béla

t.szkv.

49.

Uhrin István

honv.

50.

Ulics Pál

honv.

51.

Várnai Levente

honv.

52.

Záhorszki József

honv.

 

A lista elejére